Hệ Thống Vật Phẩm


GIỚI THIỆU CÁC LOẠI KHIÊN - SHIELDSHình ảnh Tên Khiêng Lv. Quái vật Lv. Quái vật rớt Exl Tốc độ đánh Nhân vật

Khiên Tròn
(Small Shield)

3 28 - Dark Knight, Dark Wizard, Elf, Magic Gladiator, Dark Lord, Grow Lancer

Khiên Sắt
(Buckler)

6 31 - Dark Knight, Dark Wizard, Elf, Magic Gladiator, Dark Lord, Grow Lancer

Khiên Sừng
(Horn Shield)

9 34 - Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord, Grow Lancer

Khiên Diều
(Kite Shield)

12 37 - Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord, Grow Lancer
Lapid Shield 13 38 - Grow Lancer

Khiên Xương
(Skull Shield)

15 40 - Dark Knight, Dark Wizard, Elf, Magic Gladiator, Dark Lord

Khiên Bạc
(Round Shield)

18 43 - Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord

Khiên Tiên Nữ
(Elven Shield)

21 43 - Elf

Khiên Gia Huy
(Plate Shield)

25 50 - Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord

Khiên Chông
(Spike Shield)

30 55 - Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord

Khiên Kim Long
(Dragon Slayer Shield)

35 60 - Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord, Grow Lancer
Tower Shield 40 65 - Dark Knight, Elf, Magic Gladiator, Dark Lord
Alacran Shield 40 65 - Grow Lancer
Serpent Shield 45 70   Dark Knight, Elf, Magic Gladiator, Dark Lord

Khiên Ma Thuật
(Legendary Shield)

48 73 - Dark Wizard

Khiên Ngưu Vương
(Bronze Shield)

 54 79 - Dark Knight, Magic Gladiator

Khiên Hỏa Long
(Dragon Shield)

60 85 - Dark Knight, Magic Gladiator

Khiên Thánh Nữ
(Elemental Shield)

66 91 - Muse Elf
Cross Shield 70 95 - Dark Lord
Pluma Shield 70 95 - Grow Lancer

Khiên Triệu Hồn
(Grand Soul Shield)

74 99 - Soul Master
Vis Shield 75 100 - Grow Lancer

Khiên Băng Tinh
(Frost Barrier Shield)

99 - - Muse Elf

Khiên Giác Đấu
(Salamender Shield)

102 - - Magic Gladiator

Khiên Vinh Quang
(Crimson GLory Shield)

104 - - Blade Knight

Khiên Quỷ Vương
(Guardian Shield)

106 - - Soul Master

Lazy Wind

129 - - Blade Master
Ambition 131 - - Lord Emperor
Dark Devil 122 - - Grand Master
Light Lord 124 - - High Elf
Magic Knight 128 - - Duel Master
Grace 70 - - Grow Lancer
Constant 131 - - Mirage Lancer


  

 

 

Copyright ©2019 MUTRUYENKY.VN

Bản quyền Game thuộc về Webzen Inc.

Top